Hjem
Stort bilde
Overskrift - Drammens historie

KONNERUD

Konnerud senterDe eldste gårdene
Ganske mange av gårdene på Konnerud har navn som slutter på -rud og -holt. Derfor er det grunn til å tro at de fleste gårdene er fra tida 1100-1400. En av disse gårdene er Konnerud som har gittt navn til hele bydelen. Det er uklart hva navnet kommer av, men det kan være mannsnavnet Korni eller dyrenavnet "ikorn" (ekorn).

Gruver og grever
Omkring Konnerudkollen ble det funnet mange verdifulle metaller og mineraler, bl.a. sølv, kobber og bly. I 1730-åra ble det fart i arbeidet med å utvinne disse. Brødrene Cicignon fikk i 1731 privilegium til å drive verket, og Grev Wedel Jarlsberg var en av medeierne. De hadde kjøpt vannfall og tomt i Svelvik, og malmen måtte kjøres dit for å pukkes, vaskes og smeltes. Driften ble dyrere enn beregnet, særlig pga. utgiftene til kjøring. Grev Wedel Jarlsberg overtok anlegget i 1736. Han regulerte vannløpet i området nær gruvene slik at man kunne behandle malmen der. Han hentet også en del tyske bergarbeidere. Det kom nå en tid hvor driften gikk godt, men i 1748 var den ikke lenger lønnsom. Driften ble redusert, og den opphørte helt i 1770.

Christian Hichmann
Maskiner, bygninger og gårder etter Konnerudverket ble solgt på en auksjon i 1777. Christian Hichmann var en fortaksom og idérik mann som lånte penger av Johs. Arbo og kjøpte vannfallene, dammene og noen hus og tomter på auksjonen. I løpet av et par år klarte han å få i gang en gryn- og kornmølle, en valkemølle, en spikerhammer, en masovn for å smelte om gammelt jern, en ovnsfabrikk, et teglverk og flere typer sager. I 1783 søkte han om lån av kongens kasse på 30.000 riksdaler for å bygge fabrikker som kunne lage ståltråd og kjøkkenredskaper. Han klarte å realisere de fleste av sine planer, og i 1785 var det en variert industrivirksomhet på Konnerud. Det ene sagbruket hans var en pionérbedrift som produserte lister, vindusrammer, stakitter o.l. Selv om Hichmann var genial på flere måter, tenkte han for lite på bedriftenes lønnsomhet. Etter noen år klarte han ikke å betjene sine lån og han ble etterforsket for uforsvalig forvaltning av offentlige midler. I fortvilelse tok Hichmann sitt liv i 1789.

Konnerudkollen turisthotell
Det har ikke vært så mange virksomheter av betydning utenom gruvedriften. Men Konnerudkollen turisthotell satte også i sin tid et visst preg på området. Det ble bygd i sveitserstil og åpnet i 1898. I begynnelsen ble det imidlertid brukt som sanatorium.

Kirke
I 1737 fikk Konnerud en kirkegård og i 1760 ble det bygd et kapell ved siden av. I 1777 ble kapellet opprustet og det ble gittt tillatelse til å utføre dåp og nattverd der. I 1794 fikk kirken tårn med kirkeklokker. Men kirken ble dårlig vedlikeholdt, og midt på 1800-tallet var den helt falleferdig og måtte rives. Ny kirke ble bygd, og den sto ferdig i 1858. Dette er den nåværende Konnerud gamle kirke. En ny kirke ble bygd i 1996. Les mer om Konnerud gamle kirke og den nye kirken. Konnerud sokn hører til Skoger prestegjeld, men frem til 1723 hørte Skoger inn under Sande prestegjeld.

Skole
I 1746 bestemte grev Wedel Jarlsberg at det skulle bygges skole på Konnerud. Han eide gruvene på Konnerud og ville ha en skole for arbeidernes barn. I 1747 kom den første læreren, Rasmus Hansen, til skolen. 150 år senere ble skolen påbygd slik at man fikk to klasserom. Skolen inneholdt også en leilighet for læreren. Den gamle skolen besto av våningshus, låve og bryggerhus. Den lignet mer en liten bondegård enn en skole. Skolen brant i 1933. En ny og større skole ble bygd i 1934. Nå ble det fire klasserom, sløydsal, håndarbeidsrom, skolekjøkken og et lite kommunalt kontor. I lang tid var det godt med plass i forhold til elevtallet, men så begynte utbyggingen av Konnerud og vi fikk flere påbygginger av skolen, først i 1954. I 1981 ble det bygd en midlertidig paviljong. Den ble opprustet i 1996 og er fortsatt i bruk. Nytt påbygg kom i 1997. I perioden 1974-1983 var Konnerud skole en kombinert skole med 1. - 9. klasse. Lenge var skolen den største i Buskerud. Det høyeste elevtallet hadde skolen i 1982/83. Da var det 750 elever tilsammen der. Men så ble Svensedammen ungdomsskole bygd. Siden da har Konnerud skole vært en barneskole. Hallermoen skole sto ferdig i 1974.

Sport og fritid

Konnerud Idrettslag ble stiftet i 1927. Klubben har hatt flere gode skiløpere og friidrettsutøvere. I de senere åra har fotball blitt en viktigere del av virksomheten. De har arrangert NM på ski to ganger. De siste to vintrene har de også arrangert world cup i skisprint. Hoppbakkken Konnerudkollen var i sin tid en av landets mest kjente. Kavlemyra var en bakke som ble brukt mye i 1950- og 60-åra. Damåsbakken var en av de eldste hoppbakkene. KIL er i dag Buskeruds største idrettslag med sine 1.938 medlemmer. Konnerud er omgitt av mye fin natur som er ypperlig egnet for fotturer og skiturer.

Konnerud i de senere år
I dag er Konnerud en moderne drabantby og et attraktivt boligområde. Bebyggelsen består av eneboliger og rekkehus. Hovedtyngden av utbyggingen skjedde i 1980-åra. I dag er det ofte trafikkproblemer på veien fra Konnerud til Drammen sentrum. Planene om en ny Konnerudnedføring er imidlertid lagt på is. Inntil vi får en løsning på trafikkproblemene, har kommunen begrenset videre boligbygging til 25 nye boliger i året. Konnerud har i dag ca 9.700 innbyggere. Dette tallet har vært stabilt i noen år. Gjennomsnittsalderen er lav i forhold til byen som helhet. Det store antallet barn og ungdom gjør at skolene er overbefolket for tiden.

Bildet over er fra Konnerudsenteret på Gramsborg.

Kart over Konnerud
Se bilder fra Konnerud

Tekst og bilde: Per Ivar Søbstad
Kilder: Per Otto Borgen: "Drømmen om Drammen", kommmunens nettsider, Tor Adler Knudsen "Timer i Drammen" og DT 23. mars 2004.
Oppdatert: 29. august 2004

Helleristning på Åskollen Stort bilde